Главни научно-стручни орган Факултета је Научно-наставно веће.

Председавајући већа
Проф. др Милан Николић,
декан Факултета

Чланови Научно-наставног већа су одређени чланом 141. Статута Факултета.

Члан 141.

Веће Факултета чине наставници Факултета који су изабрани у звање редовног професора, ванредног професора, доцента, предавача и вишег предавача, у радном односу са пуним радним временом, као и сарадници Факултета изабрани у звање асистента који су у радном односу са пуним радним временом.

Декан Факултета је председник Већа Факултета по функцији

У планирању свог рада научно-наставно веће полази од следећег основног циља: обезбедити ефикасније и квалитетније студирање на свим степенима студија.

Полазећи од тако дефинисаног циља постављени су следећи задаци:

  • Рад на ефикаснијој организацији постављеног рада
  • Даљи рад на коришћењу савремене наставне и информатицке технологије у наставној пракси
  • Остваривање комплекснијег и континуираног праћења и вредновања рада студената
  • Подизање нивоа стручног усавршавања наставника и сарадника Факултета