1974.
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин започео је са радом као Педагошко-технички факултет који је основан 1974. године, као високообразовна научна организација за школовање кадрова за политехничко образовање и васпитање.
1979.
Током 1979. године Факултет је проширио делатност и на образовање информатичара - професора информатике.
1983.
У периоду од 1983. године започето је образовање наставника практичне наставе саобраћајне и металске струке.
1986.
Извршено је удруживање Педагошко-техничког факултета са Вишом техничком школом из Зрењанина под именом Технички факултет "Михајло Пупин". У оквиру новооснованог Факултета формирани су: Институт за политехнику, Институт за машинство и Технолошки одсек.
1987.
Године 1987. уведена су два нова инжењерска профила - дипломирани инжењер текстилно-машинске струке и дипломирани инжењер за развој-машинске струке.
1990.
На основу Закона о универзитету Републике Србије, 1990. године из постојећег Факултета издвојена је поново Виша техничк школа, а Институт за политехнику са делом Института за машинство је остао такође под називом Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин.
1996.
Године 1996. уведен је нови инжењерски профил - дипломирани инжењер за управљање техничким системима.
1998.
Године 1998. уведен је нови инжењерски профил - дипломирани инжењер за управљање техничким системима у медицини.
1999.
Године 1999. уведен је нови инжењерски профил - дипломирани инжењер за развој - управљање квалитетом.
Активирано је комуникационо чвориште базирано на ISDN технологији, са линком од 64kbps до ПТТ провајдера.
Планира се усклађивање пословања Факултета са стандардом ISO 9001.
2000.
Уведен систем квалитета на Факултету. Сертификат са серијским бројем QА:041000744 званично је достављен Факултету 23.06.2000. на манифестацији "Отворена врата Факултета".
Отворен амфитеатар на Факултету.
2001.
Покренута информатичка трибина.
Поред још два факултета у земљи, Технички факултет "Михајло Пупин" је добио донацију лиценцираног софтвера CAD.
Поцев од школске 2001/2002. године на факултету почиње са радом нови смер: Дипломирани инжењер текстилног инжењерства-информатичке струке.
2002.
Факултет је добио школске 2001/2002. године од Министарства за науку, технологије и развој 4 научна пројекта:

1. Учење на даљину у области науке,
2. Систем за учење на даљину заснован на Интернет технологијама уз коришћење мултимедијалних образовних рачунарских софтвера у области технолошког развоја,
3. Веб базирани системи за електронско пословање локалне управе и комуналних служби у области технолошког развоја,
4. Рационализација потрошње енергије природног гаса у котловским постројењима у домажинству искоршћењем горње топлотне моћи природног гаса у области енергетске ефикасности

Почев од школске 2002/2003. године на факултету отворен је за упис студената на основне студије нови смер: Дипломирани инжењер за производни менаџмент.
2009.
У оквиру акредитационог поступка Министарства просвете Републике Србије у оквиру Болоњског процеса, Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину је успешно акредитован у области високошколског образовања као установа и акредитован за студијске програме основних и мастер студија и то за 4 образовне профила на основним и 4 образовна профила на мастер студијама. Подаци о акредитацији су доступни у оквиру веб сајта Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 24.6.2009. године: http://www.kapk.org/images/stories/odluke/IV_CIKLUS.pdf. На овај начин, омогућена је акредитована реализација наставе у области основних и мастер студија за области: инжењерски менаџмент, одевна технологија, индустријско инжењерство, информационе технологије.