20
СЕП
2011

Документи


 

ПРАВНИ АКТИ ФАКУЛТЕТА

Датотека

Опис

Нови Статут факултета

 

Статут факултета

Ступио на снагу 13.02.2020.

 

Престао да важи 13.02.2020.

 

Правилник о печату факултета

Правилник о печату Факултета, усвојен од стране Савета дана 02.10.2020.

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Нови правилник је Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрило 25.2.2019.

Одлука Савета факултета о измени систематизације радних места

Одлука Савета факултета од 8.3.2023. у вези измене систематизације радних места

Одлука Наставно-научног већа о измени систематизације радних места

Одлука Наставно-научног већа од 22.2.2023. у вези измене систематизације радних места

Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника

Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника, усвојен од стране савета дана 13.02.2020.

Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа истраживача

Усвојен од стране Савета Факултета дана 13.02.2020.год.

Правилник о поступку за стицање звања и заснивања радног односа наставника

Усвојен од стране савета дана 13.02.2020.

Правилник о издавачкој делатности

Усвојен од стране Савета Факултета дана 13.02.2020. год.

Правилник о раду библиотеке

Усвојен од стране Савета Факултета дана 13.02.2020. год.

Правилник о безбедности на раду

Правилник о безбедности и здрављу на раду, од 17.02.2021.год

Правилник о заштити од пожара

Правилник о заштити од пожара, усвојен од стране Савета 28.02.2018.

Правлиник о критеријумима за висину и начин исплате ауторских хонорара

 

Усвојен од стране Савета дана 22.01.2021.

Правилник о организацији буџетског рачуноноводства

 

Усвојен од стране Савета дана 22.01.2021.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

Усвојен од стране Савета Факултета дана 29.12.2020. год

Правилник о начину и условима укључивања студената који су уписани на студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању,завршетку студија и стицању звања по одредбама Закона

 

Правилник о начину и условима укључивања студената који су уписали студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању, завршетку студија и стицању звања по одредбама Закона о високом образовању, усвојен 13.2.2008. године, са изменама од 15.10.2008. године

Правилник о стандардизацији часописа

 

Усвојен је од стране Савета Факултета дана 27.04.2021. год.

Правилник о награђивању студената

 

Усвојен од стране Савета Факултета дана 17.02.2021.

ПРАВИЛНИК О УЖИМ НАУЧНИМ И УМЕТНИЧКО- СТРУЧНИМ ОБЛАСТИМА НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ЗРЕЊАНИН СА ПОДЕЛОМ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

 

Дана: 18.07.2014. год.

На основу члана 65. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр.

76/05,100/07,-аутентично тумачење,97/08,44/10,93/12 и 89/13), члана 41. Став 3.; Правилника о раду стручних већа Сената Универзитета у Новом Саду бр. 04-100/8 од 27.02. 2020. са изменама и допунама; Статута Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину бр. 01-2888/1 од 18.06.2006 . год. са изменама и допунама Научно наставно веће Факултета на седници одржаној дана 16.07.2014. год. са изменама од 30.12.2014., 23.09.2015., 18.11.2016., 01.06.2020. 19.10.2020.

Правилник о полагању испита

 

Усвојен од стране Савета Факултета дана 30.10.2020. год.

Правилник о упису на основне студије

Правилник о упису на мастер студије

 

Усвојени од стране савета дана 26.03.2021.

Усвојени од стране савета дана 26.11.2021.

Правилник о начину и поступку израде и одбране завршног рада на мастер академским студијама 

 

Правилник о одбрани завршног, дипломског и мастер рада

Усвојен од стране Савета дана 22.01.2021.

 

Усвојен 27.04.2021. год. од стране Савета Факултета

 Правила докторских академских студија

 Усвојен од стране Савета дана 27.04.2021.

Пословник о раду Наставно-научног већа

 Усвојен од стране Савета дана 22.01.2021.

Пословник о раду Изборног већа

 Усвојен од стране Савета дана 22.01.2021.

Пословник о раду Катедре

 Усвојен од стране савета дана 02.10.2020.

Правилник о раду

 Усвојен од стране савета дана 02.10.2020.

Правилник о извођењу наставе

Усвојен од стране савета дана 26.03.2021. год

Одлука о статусу студента који су уписани 2006/2007.,2007/2008.,2008/2009. године

Усвојена од стране Наставно-научног већа дана 7.12.2016. год

Правилник о рангирању студената за упис на буџет у наредној школској години

Усвојен од стране Наставно-научног већа дана 05.07.2017.

 Правилник о дисциплинској одговорности студената

 Усвојен од стране Савета дана 22.01.2021.

Правилник о поништају стеченог академског назива магистра наука и научног назива доктора наука

Усвојен од стране Савета Факултета 27.04.2021. год.

Правилник о утврђивању плата, накнада и осталих примања са изменама и допунама

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода факултета

Усвојен од стране Савета Факултета 28.02.2011. год. са изменама од 23.11.2011 год., 26.12.2012 год, 29.12.2013, год.13.11.2013, год. 27.02.2014 год.07.10.2014. год. 01.10.2019. , 17.10.2019. , 01.06.2020. , 03.11.2020.

 

 Правилник о извођењу приступних предавања

 Усвојен од стране савета дана 02.10.2020.

 Правилник о условима и начину коришћења службених возила

 Усвојен од стране Савета дана 22.01.2021.

 Правилник о спровођењу избора за студентски парламент

Усвојен од стране савета дана 26.03.2021. 

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга

Усвојен од стране Савета факултета 17.02.2021. год.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Усвојен од стране Савета дана 22.01.2021.

 

 Кодекс о академском интегритету

 

 Усвојен од стране Савета факултета 24.11.2016 год.

 Кодекс понашања и облачења

 Усвојен на седници Наставно-научног већа 26.8.2016. године

Правиник о поклонима

Усвојен од стране Савета дана 30.10.2020. год

Правилник о превенцији корупције

Усвојен од стране Савета дана 30.10.2020. год

 Правилник о сукобу интереса

 Усвојен од стране Савета дана 30.10.2020. год

 

 

 

УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ РАДОВА

Датотека

Опис

Знак факултета

Знак факултета у .bmp формату

Знак универзитета

Знак универзитета у .bmp формату

 Изглед прве и друге стране докторске дисертације - Важи за дипломски рад, мастер рад, магистарску тезу и докторску дисертацију


СЕМИНАРСКИ РАД

Упутство за техничку обраду семинарског рада

Опште упутство за техничку обраду семинарских радова (Измењено 2.12.2020. године)

 

ДИПЛОМСКИ РАД

Образац пријаве дипломског рада

Образац из скриптарнице Факултета

Упутство за техничку обраду дипломског рада

Опште упутство за техничку обраду дипломског рада
(уз знак Универзитета са леве стране и знак Факултета са десне стране, измена усвојена на седници Наставно научног већа 16.12.2009. године)

 

МАСТЕР РАД/МАГИСТАРСКА ТЕЗА

Правилник о начину и поступку израде и одбране мастер рада

Опис поступка израде и одбране Мастер рада

Образац пријаве мастер рада

Образац за пријаву мастер рада који важи од 01.06.2015. године.

 Кључна документацијска информација Поставља се у раду пре садржаја

Упутство за техничку обраду мастер рада/магистарске тезе

Опис начина техничке обраде Мастер рада(уз знак Универзитета са леве стране и знак Факултета са десне стране, измена усвојена на седници Наставно научног већа 16.12.2009. године)

 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

Образац за пријаву магистарске тезе и докторске дисертације

Образац за пријаву магистарске тезе и докторске дисертације

 Кључна документацијска информација

 Поставља се у раду пре садржаја

Упутство за техничку обраду докторске дисертације

План третмана података - Образац

 

Опште упутство за техничку обраду теза и дисертација
(уз знак Универзитета са леве стране и знак Факултета са десне стране, измена усвојена на седници Наставно научног већа 16.12.2009. године)

  
КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА - Образац који се коричи у раду пре садржаја
 Кључна документацијска информација "ZIP" архива са обрасцем и попуњеним примером
 Obrazac  преузми образац
 Popunjen primer преузми пример
 

НАСТАВНА АРХИВА

Списак наставника 1990-2008

Списак наставника на основним и последипломским студијама од 1990-2008. године

Списак образовних профила 1990-2008

Spisak obrazovnih profila od 1990-2008. godine

 

ИЗВЕШТАЈ И ПЛАН РАДА ФАКУЛТЕТА


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Годишњи извештај 2021/22

Годишњи извештај 2020/21

Годишњи извештај 2019/20

Годишњи извештај 2018/19

Годишњи извештај 2017/18

Годишњи извештај 2016/17

Годишњи извештај 2015/16

Годишњи извештај 2013/14

Годишњи извештај 2012/13

Годишњи извештај 2011/12


ГОДИШЊИ ПЛАН

Годишњи план за 2022/23

Годишњи план за 2021/22

Годишњи план за 2020/21

Годишњи план за 2019/20

Годишњи план за 2018/19

Годишњи план за 2017/18

Годишњи план за 2016/17

Годишњи план за 2014/15

Годишњи план за 2012/13

Годишњи план за 2010/11

 

--------------------------------

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план 2023 - измена Савет ново

Финансијски план 2023 - измена Савет

Финансијски план за 2023. год НОВО

Финансијски план за 2023. год.

Финансијски план за 2022. год.

Ребаланс финансијског плана за 2022.

Финансијски план за 2021

Финансијски план за 2020

финансијски план 2019

Финансијски план за 2018. годину

План инвестиционих улагања за 2017. годину

Финансијски план за 2017. годину

Ребаланс финансијског плана за 2016. годину

Финансијски план за 2016

Ребаланс финансијског плана за 2015. годину (друга измена)

Ребаланс финансијског плана за 2015

Финансијски план за 2015

Финансијски план за 2014

Образложење ребаланса финансијског плана за 2013. годину

Финансијски план за 2013. годину након ребаланса

-----------------------------

ПЛАН НАБАВКИ

Одлука јавних набавки - савет

Одлука јавних набавки

План јавних набавки 2023 - Друга измена и допуна

План јавних набавки 2023 - Савет

План јавних набавки 2023 закон не примењује - Савет

Измена плана јавних набавки 2023

Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује

План набавки на које се закон не примењује 2023.год

План набавки на које се закон примењује 2023. год

План јавних набавки 2022

План набавки на које се закон не примењује 2021. год

План набавки на које се закон примењује 2021. год

План набавки за 2020. год

План јавних набавки 2019. година

План набавки за 2018. год

План набавки за 2017. год

План набавки за 2016 са изменама (10.10.2016.)

План набавки за 2016. год

Ребаланс плана набавки за 2015. годину (друга измена)

Ребаланс плана набавки за 2015 год.

План набавки за 2015. год

План набавки за 2014. год

План јавних набавки за 2013. годину

Образложење плана јавних набавки

------------------------------------

ЗАВРШНИ РАЧУН

Завршни рачун за 2022. год.

Завршни рачун за 2021. год.

Завршни рачун за 2020. год.

Завршни рачун за 2019. god  pdf

Завршни рачун за 2018. год.

Завршни рачун за 2017. god  pdf

Завршни рачун за 2016. god

Завршни рачун за 2015. god

Завршни рачун за 2014. год

----------------------------------------

Информатор о раду

 

 

 ОБРАСЦИ

 

Образац за котизације и путовања

Упутство за плаћање смештаја, котизација и путовања


  ШВ 20 образац можете преузети овде.ОСТАЛО

 

НОВИ ЦЕНОВНИК (од 1.6.2023 односно 1.10.2023.)

Одлука о висини школарине

Ценовник (важи од 01.10.2022. до 1.6.2023.)

Ценовник (стари, из 2019. године)

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга

ПРОЦЕДУРЕ О КОРИШЋЕЊУ РАЧУНАРА И ОПРЕМЕ У РАЧУНАРСКИМ ЛАБОРАТОРИЈАМА

 

Предлог измењеног Ценовника накнада услуга које Факултет пружа студентима, који је усвојен на 51. седници Савета Факултета одржаној дана 12.04.2023. године, ће се примењивати од  1. јуна 2023. год, за студенте који се први пут уписују на прву годину основних, мастер и докторских студија Факултeта, а од 1. октобра 2023. год, за студенте виших година свих нивоа студија, чиме ранији Ценовник накнада услуга које Факултет пружа студентима  из 2022. престаје да важи.Решење о измени дозволе за рад 2022

Решење о допуни дозволе за рад 2015

Дозвола за рад 2014

Дозвола за рад 2012

Допуна одлуке за рад из 2012

Акредитација науке

 

Упутство за плаћање диплома

Одлука о вредновању државне матуре за потребе рангирања за упис 2024/25


Интерно упутство издавања дипломе и додатка дипломе

Одлука о вредновању државне матуре за потребе рангирања за упис 2024/25